Site icon Nziv.net

מצרים: בניית מעגנים חדשים בבסיס הצי המצרי אבו קיר – פרק 35

 

מעיון בצילום לוויין שצולם לאחר מאי 2018 (אין תאריך מדויק יותר), עולה כי בבסיס הצי המצרי באבו קיר אשר נמצא כ־24 ק"מ ממזרח למרכז אלכסנדריה, מתקדמות העבודות לבנייתם של שני מעגנים חדשים. אף שהעבודות טרם הסתיימו, עוגנת במעגן הצפוני אחת משני נושאות המסוקים מדגם מיסטרל שנרכשו מצרפת.

בסיס חיל הים המצרי באבו קיר הוא, למיטב ידיעתי, הבסיס הגדול ביותר של הצי המצרי ובמעגניו הרבים עוגנות אוניות מלחמה רבות מסוגים שונים. בין מחנות הצבא הרבים באבו קיר נמצאת גם האקדמיה לקצינים של חיל הים המצרי.

בניית המעגנים החדשים באבו קיר היא חלק ממהלך גדול להרחבת בסיסי חיל הים המצרי ונמליו. הרקע הוא תהליך ההתעצמות של צבא מצרים שקיבל תנופה רבה מאז שעבד אל־פתח א־סיסי תפס את השלטון במצרים. במרכזו של מסע רכש אמצעי הלחימה של צבא מצרים עומד חיל הים המצרי הרוכש אמצעים רבים ומגוונים. לפרטים, ראו מאמרי "פרק 13 – מצרים זרוע הים, סקירה כללית וסיכום תוכניות רכש" מאפריל 2018. נוסף על בניית המעגנים באבו קיר איתרתי גם:

יש לזכור כי נוסף על המעגנים שמניתי, מצרים מרחיבה כיום גם את הנמלים ב:

שלושה נמלים אלו מיועדים, על פי פרסומים מצריים גלויים, לשמש נמלים אזרחיים. למרות זאת, וללא תימוכין משום מקור מידע, אני משער כי נמלים אלה ישמשו בצורה כזו או אחרת גם את חיל הים המצרי. השערתי לגבי הנמלים בסיני מבוססת כל כך שאיני מוצא, בעת הזו, צורך כלכלי. באשר לנמל הנבנה כעת בעדביה, המצב שונה. בעדביה היו עד לבניית המעגן החדש שלושה נמלים: נמל מטענים כלליים, נמל לדשנים וחומרים כימיים ונמל צבאי. אני מעריך שהמעגן שנבנה כיום אכן ישמש כנמל אזרחי נוסף לדשנים. אבל, אני משער, שעקב התוספת הגדולה שקיבל נמל הדשנים, יתפנה נמל הדשנים הישן, לפחות בחלקו, לטובת הרחבת הנמל הצבאי.

 

Exit mobile version