Site icon Nziv.net

חשיפה ראשונית למשגר רב קני לרקטות כבדות.

תצלום ראשון ובלעדי למשגר רקטות רב קני חדש בשרות צבא סוריה . ככל הנראה מדובר בפיתוח חדש למשגר לרקטות מדגם "פאג'ר – 5 " האירנים .

Exit mobile version