מכונת התעמולה המצרית “עובדת” על חוקרים מישראל

באתר האינטרנט “דקל – מודיעין אסטרטגי” פורסם לאחרונה מאמר העוסק בגוזמאות של פרשנים ההולכים שבי אחר פרסומים לא מבוססים ומפרסמים זאת כעובדות מוצקות. כמקרה מבחן, המאמר עוסק, בין היתר, ב”ניתוח” של חוקרים שונים הטוענים שהתעצמות צבא מצרים נובעת מהכנה לעימות עם לוב וטורקיה (“מים כלכליים”). לביסוס ההשערה מופרכת זו, מביאים הפרשנים את ה”הוכחה” של בניית המחנה הצבאי הגדול ביותר במזרח התיכון “מוחמד נגיב” שנבנה באזור אלכסנדריה. המאמר מפריך את ה”הוכחה” וטוען שמחנה מוחמד נגיב הוא מחנה צבאי ישן שנבנה לפני למעלה מ-40 שנה בידי הנשיא סאדאת. זהו מחנה דיביזיוני בגודל בינוני ויש גדולים ממנו. לפני ארבע שנים נבנה במקום “שולחן חול” גדול של סיני והנגב… דבר המצביע על כך שהמחנה הוא אמנם במערב מצרים אך מעייני הצבא נתונים למזרח…

בסיכום למאמר מציע דקל לחוקרים ולמושכי עט לעשות שימוש במידע שאפשר להפיק מצילומי אוויר או לוויין כדי לבדוק אמיתות שונות שגורמים אינטרסנטיים שונים מפיצים. המלצה זו כוחה יפה לא רק בבדיקת אמיתות צבאיות וראוי לעשות בה שימוש גם בחקר ההיסטוריה ובחקר הכלכלה.

ניתן לקרוא את המאמר בקישור

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב