מאזן התשלומים הפלסטיני רושם גירעון של 428 מיליון דולר

הסקרים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית והרשות המוניטרית, שתוצאותיהם פורסמו ביום שלישי, הראו כי הגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הפלסטיני ברבעון הראשון של 2021 נותר על 428 מיליון דולר.

גורמים מקצועיים ייחסו את הגירעון בחשבון השוטף לגירעון ביתרת הסחר בסחורות שהסתכם ב -1363 מיליון דולר , בנוסף לגירעון ביתרת השירותים שהסתכם ב -237 מיליון דולר.

מנגד, חשבון ההכנסה (פיצוי עובדים והכנסות מהשקעות) רשם עודף של 750 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2021.

הפיצוי של עובדים בישראל בהיקף של 707 מיליון דולר אמריקני היה הסיבה העיקרית לעודף בחשבון ההכנסה. הכנסות ההשקעה שהתקבלו מחו"ל הסתכמו ב -83 מיליון דולר , שנבעו בעיקר מההכנסות שהתקבלו מהשקעות בתיקים בחו"ל, בנוסף לריבית שהתקבלה על פיקדונות פלסטינים בבנקים זרים.

הם הסבירו, על פי סוכנות הידיעות והמידע הפלסטינית (WAFA), כי העברות שוטפות מחו"ל לסקטורים אחרים (לא ממשלתיים) הן הסיבה העיקרית לעודף בהעברות השוטפות, וההעברות השוטפות נטו רשמו עודף של 422 מיליון דולר , ירידה של 10% לעומת הרבעון הרביעי.

סך ההעברות השוטפות מחו"ל הסתכם ב- 503 מיליון דולר, כאשר ההעברות השוטפות למגזר הממשלתי היוו 10% מהן, ואילו ההעברות השוטפות למגזרים אחרים היוו 90%.

ראוי לציין כי העברות הכספים של מדינות תורמות היוו רק כ- 7% מכלל העברות הנוכחיות מחו"ל.

443.7 مليون$ عجز الحساب الجاري الفلسطيني